Vacature: Raad van Toezicht (voorzitter en 4 leden) bij De Gelderhorst

13-10-2016 algemeen

Deze vacature is verlopen en is niet meer geldig

De Gelderhorst is een stichting die huisvesting, verzorging, verpleging en diensten verleent aan oudere Doven en zich inzet om de positie en de cultuur van doven te borgen. Het is een financieel gezonde organisatie en heeft een unieke positie als cultuurdrager van de oudere Doven in Nederland. De Gelderhorst is hét expertisecentrum op het gebied van de oudere Dove medemens, zowel nationaal als internationaal.

Met circa 185 medewerkers/ ca. 90 fte geeft de Stichting De Gelderhorst invulling aan haar specialistische dienstverlening. De Dove medemens staat centraal: niet alleen ten aanzien van cliënten maar tevens bij medewerk(st)ers. Zo beheerst het voltallige personeel de Nederlandse Gebarentaal en heeft men een bewuste keuze gemaakt om een substantieel deel van de arbeidsplaatsen in te vullen met Dove/slechthorende medewerkers. Momenteel bedraagt dit 30 procent.

RAAD VAN TOEZICHT
(VOORZITTER EN 4 LEDEN)

De stichting heeft een omzet van ruim € 8 miljoen en een gezonde financiële positie. De Gelderhorst biedt 60 plaatsen verzorgingshuiszorg, 13 plaatsen verpleeghuiszorg, 2 plaatsen tijdelijke opname/logeren/palliatief en 81 plaatsen zelfstandig wonen aan. De bewoners komen uit het hele land. Daarnaast wordt er een dagrecreatieproject aangeboden aan 60 Dove inwoners die zelfstandig wonen in de gemeente Ede en omliggende regio.
Plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal heeft De Gelderhorst bekendheid en een uitstekende reputatie. Als expertisecentrum op het gebied van oudere Doven wordt De Gelderhorst geraadpleegd door een diversiteit aan stakeholders.

Nieuwe bestuurder met bestuurlijke opdracht
De huidige bestuurder heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal begin 2017 vertrekken. Onder zijn leiding heeft De Gelderhorst een enorme ontwikkeling doorgemaakt: zowel kwantitatief als kwalitatief. De nieuwe bestuurder zal kunnen voortborduren op een mooie nalatenschap.

Het huidige concept van De Gelderhorst is tot nu toe succesvol gebleken. Gelet op de lange wachtlijst en de opbouw van de Dovenpopulatie in Nederland wordt verwacht dat De Gelderhorst nog lang zal kunnen voortbestaan. Het concept van De Gelderhorst zal wel opnieuw geijkt moeten worden op haar toekomstbestendigheid. De volgende generatie ouderen, ook de ouder wordende Dove medemens, verandert en de ouderen van de toekomst hebben mogelijk andere, aanvullende wensen, ideeën en behoeften.

Aan de nieuwe bestuurder die begin 2017 zal starten wordt de volgende bestuurlijke opdracht verstrekt:

 • Strategisch plan dat aangeeft hoe de continuïteit van de organisatie op korte, middellange en lange termijn het beste geborgd kan worden en dat aansluit bij de behoeften van huidige en toekomstige cliënten en bewoners.
 • Nauw verweven hiermee is het (strategisch) vastgoedbeleid. In de komende jaren zullen er een aantal belangrijke beslissingen genomen moeten worden.
 • De externe vertegenwoordiging, profilering en positionering van De Gelderhorst en de bestaande contacten uitbouwen om zo de belangen van de doelgroep in het netwerk te behartigen.
 • Organisatieontwikkeling en -inrichting verder uitwerken en bestendigen.

Nieuwe Raad van Toezicht
De werving van de nieuwe Raad van Toezicht is deels het gevolg van het periodieke aftreden van enkele leden op grond van hun zittingstermijn. In 2015 is er echter een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de RvT en diverse geledingen binnen De Gelderhorst. De essentie hiervan is een slechte of gebrekkige communicatie en een ervaren gebrek aan inlevingsvermogen en wederzijds respect.  Momenteel is de rust weergekeerd en zal er een nieuwe Raad van Toezicht voor De Gelderhorst worden geformeerd.

Algemeen
De statuten van De Gelderhorst geven de Raad van Toezicht de opdracht om integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene zaken binnen De Gelderhorst. Verder staat de Raad van Toezicht de bestuurder met raad en daad terzijde.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in verschillende norm- en kaderstellende stukken vastgelegd, zoals de wet, de Zorgbrede Governance Code, de statuten van de Gelderhorst, de reglementen voor Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, het toezichthoudend kader van de inspectie, de arbeidsovereenkomst met de bestuurder, het advies honorering raden van toezicht van de NVTZ en het profiel toezichthouder zorg 2.0.2.0. eveneens van de NVTZ.

 • Belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het bewaken van de missie en eigenheid van de Gelderhorst, zorgdragen voor een afdoende toezicht op de bestuurder (inclusief werving en selectie van deze bestuurder), het adviseren van en klankborden met de bestuurder en het zorgdragen voor een goed eigen functioneren.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn daarna eenmaal voor eenzelfde periode herbenoembaar.
 • Aftreden geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster.
 • De Raad van Toezicht komt ongeveer zesmaal per jaar in vergadering bijeen en hiervoor is de bestuurder in principe altijd uitgenodigd.
 • Leden van de Raad van Toezicht zijn (in onderlinge taakverdeling) actief binnen een drietal door de Raad van Toezicht ingestelde commissies (Zorg en Kwaliteit; Audit; Remuneratie).
 • Leden van de Raad van Toezicht wonen vergaderingen bij van de Cliëntenraad (2 x per jaar) en de ondernemingsraad (2 x per jaar).
 • Leden van de Raad van Toezicht wonen bijzondere en/of officiële bijeenkomsten bij, zoals recepties, jubilea, werkbezoeken, evenementen en dergelijke.
 • De raad van toezicht bestaat uit 5 leden (en mag statutair bestaan uit maximaal zeven leden).
 • Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad.
 • De Raad van Toezicht wordt in haar functioneren ondersteund door de secretaresse van de Raad van bestuur van de Gelderhorst.

Wat wij van u vragen

 • U begrijpt en respecteert de unieke cultuur van de Gelderhorst als Dovengemeenschap en haar waarden. Een veilige cultuur, waarin communicatie centraal staat, is de kern van De Gelderhorst. De Doven staan hier centraal en er is geen plaats voor de dominantie van de horenden. U heeft de wil zich te verdiepen in de Dovencultuur van De Gelderhorst en doet, vanuit uw positie er alles aan om deze uniciteit te bewaken en beschermen.
 • De unieke maatschappelijke propositie van De Gelderhorst weet u op waarde te schatten.
 • Inlevingsvermogen in de Dove medemens is een vereiste. Van de Raad van Toezicht wordt gevraagd om te participeren in een ‘’onderdompeling’’ waardoor het inlevingsvermogen in de cliënten versterkt wordt. Deze ‘’onderdompeling’’ wordt georganiseerd door de experts van De Gelderhorst.
 • U bent, als Raad van Toezicht, gesprekspartner van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Van u wordt verwacht dat u hun medezeggenschap vanzelfsprekend vindt en tot voordeel van de organisatie maakt. De medezeggenschap binnen De Gelderhorst is toegewijd, alert én constructief.

Bijzonderheden
Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad hebben een zwaarwegend adviesrecht op de benoeming van de leden en voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Cliëntenraad het recht van bindende voordracht van één van de leden. Dit lid is Doof.

Profieleisen
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de raad tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelrealisatie, de doelen van beleid en strategie, de resultaten en prestaties van de Gelderhorst in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn gezamenlijk, gezien hun ervaring en bekwaamheden, in staat de taken van de Raad van Toezicht kwalitatief goed te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de Raad van Toezicht als geheel:

 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk heeft.
 • kennis heeft van de dovencultuur.
 • een spreiding heeft van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines (o.m.  zorginhoudelijke, financieel-economische, huisvestelijke, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige).
 • affiniteit heeft met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Gelderhorst in het bijzonder.
 • een evenwichtige samenstelling heeft (o.m. de verhouding man/vrouw,  horend/doof, evenredige vertegenwoordiging van de maatschappelijke en geestelijke stromingen).
 • onafhankelijk en kritisch kan opereren, zowel binnen de Raad van Toezicht als naar de bestuurder.
 • adequaat voorziet in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

Als specifieke en meer individueel gebonden profielkenmerken voldoet een lid van de Raad van Toezicht aan:

 • affiniteit met de doelstelling en de functie van De Gelderhorst.
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord bij te staan.
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan De Gelderhorst stellen.
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • voldoende beschikbaarheid.
 • een voortdurende verdieping in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de functie van De Gelderhorst in het bijzonder.
 • maatschappelijk actief.
 • het vermogen tot zelfreflectie.

Honorarium
Het honorarium voor de Raad van Toezicht is conform de adviesregeling NVTZ en bedraagt voor leden € 7.000 (excl. BTW) en voor de voorzitter € 10.500 (excl. BTW).
De geschatte tijdsbesteding op jaarbasis is 12 dagen voor leden en 18 dagen voor de voorzitter.

Procedure
Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

 • Sluitingsdatum van de vacature is 24 oktober 2016.
 • De eerste gesprekken bij Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 24 oktober tot 5 november
 • Op 9 november vinden de eerste gesprekken met de selectiecommissie plaats
 • Op 11 november is er een vervolgronde met de selectie-adviescommissie
 • Voorlopige benoeming Voorzitter en Leden RvT: 11 november
 • Inwinnen referenties en aanvraag VOG: uiterlijk 14 november

Solliciteren
Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 24 oktober via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl. KIjk voor meer informatie over deze vacature op de website van Diemen en Van Gestel


Reacties

Er zijn nog geen reacties Reageer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen

Doof.nl maakt gebruik van cookies.

Doof.nl gebruikt vier soorten cookies.

Lees meer

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Lees meer

Wij gebruiken programma's die het gedrag van bezoekers op onze website volgen, zoals Google Analytics.

Lees meer

Op onze websites staan YouTube-filmpjes. Wanneer je deze wilt afspelen, dan moet je de cookies accepteren. YouTube slaat dan cookies op op jouw computer. Daarnaast hebben we een cookie van Facebook, Twitter en Instagram op onze website staan. Dat betekent dat deze sociale media je op onze website kunnen volgen. Op onze website vind je advertenties. Google kan bekijken welke advertenties jij ziet.